Ochrana osobních údajů a zpracování obchodní společnosti Genius Institut s.r.o.

se sídlem v Písku 181, 73984
identifikační číslo: 07642202
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76615

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

– umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 Jak probíhá ochrana osobních údajů dle GDPR ? Jaké jsou zásady a jaké máte práva v souvislosti s GDPR? Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pokud jste našim návštěvníkem webu, zákazníkem nebo odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a bezpečí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

1.1 Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost Genius Institut s.r.o., IČ: 07642202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 766 se sídlem sídlem Písek 181, 739 84 (dále jen: „správce“). Tato společnost provozuje webové stránky www.geniusinstitut.cz a zároveň zpracovává vaše osobní údaje.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracování budou podílet.

1.2 Kontaktní údaje správce:

Pokud byste měli jakékoli dotazy k zpracování dat, můžete se na správce kdykoli obrátit

Adresa: Písek 181, 739 84

Telefon: +420 608 819 823

E-mail: info@geniusinstitut.cz

2. OSOBNÍ ÚDAJE

2.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.2 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává běžné osobní údaje, které nám sami svěříte: Jméno, příjmení, adresa, trvalé bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, vzdělání, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech, zboží a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních setkání nebo seminářů, fotografie z našich seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

Zákonné Důvody pro zpracování (pro naplnění těchto účelů) jsou následující:

3.1 Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností vyřízení vaší objednávky. 

Pro vyřízení vaší objednávky, uzavření smlouvy, dodání vámi objednaných produktů, zboží nebo služeb (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy apod.), vedení účelové komunikace s vámi a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem zpracováváme tyto vaše běžné osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, adresa, dodací adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, vzdělání a informace o objednaných a koupených produktech, zboží a službách. V případě individuálních setkání i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky živých akcí v jejich průběhu nebo účastníky on-line programů (např. kurzů a seminářů nebo koučinku) v členských sekcích a podpůrných FB skupinách. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.2 Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů.

Pro plnění povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu, zboží nebo službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

3.3 Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby.

Vaše běžné osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), využíváme za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newslettrů .) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

3.4 Zpracování osobních údajů v rámci vašeho souhlasu 

Váš souhlas se zpracováním vašich běžných osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail), využíváme pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že z vaší strany nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

3.5. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. (např. automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat)

3.6. Pro body 3.3 a 3.4 platí, že váš souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.  Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které povinnost jejich zpracování ukládají ( běžně po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2 Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.3 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. Více o Cookies níže.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

6.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (Česká pošta s.p., SimpleShop, Účetnictví Jablunkov s.r.o.), nebo zajišťující služby provozování webových stránek www.geniusinstitut.cz (WordPress a Wedos) a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek a marketingových služeb (Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics, MailerLite).

6.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 7. VAŠE PRÁVA

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR (zpracováváme ve lhůtě 30 dní)
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR (zpracováváme ve lhůtě 30 dní).
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (zpracováváme ve lhůtě 30 dní). V případech jako je vedení účetnictví resp. jeho evidence, jsme povinni evidovat doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě bude možné smazat osobní data až po uplynutí této doby.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2 těchto podmínek.

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě hesel, antivirového programu, zálohování apod.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. MLČENLIVOST

Dovolujeme si vás ujistit, že správce a všichni jeho zaměstanci nebo spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.1. 2019

V Písku dne 18.1.2019    Ing. Eva Lacková, Ph.D (jednatelka společnosti Genius Institut s.r.o.)